Obchodní podmínky Pays

Obchodní podmínky Pays


Úvodní ustanovení
1. Společnost pays.cz s.r.o., se sídlem Štefánikova 836/1, 602 00 Brno (dále také jen Společnost)
vydává tyto Obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi
Společností a Obchodníkem.
2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí “Smlouvy o poskytování platebních služeb” a
podpisem této smlouvy Obchodník stvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil
a že se bude řídit jejich ustanoveními.
3. Společnost je oprávněna provést změnu Obchodních podmínek. Společnost je povinna
oznámit Obchodníkovi skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové
znění na webové adrese https://www.pays.cz/docs/obchodni_podminky.pdf 2 měsíce před
nabytím účinnosti této změny. V případě, že je změna Obchodních podmínek důsledkem
legislativních změn, může být tato dvouměsíční lhůta zkrácena, aby nové znění Obchodních
podmínek vstoupilo v platnost současně s legislativní úpravou, která změny vynutila.
4. Obchodník souhlasí, že po uplynutí této lhůty pro něj budou platit nové Obchodní podmínky,
pokud jejich změnu písemně neodmítne. Odmítnutím Obchodních podmínek v tomto termínu
bude považováno za ukončení Smlouvy. V takovém případě dochází k ukončení platnosti
Smlouvy dohodou ke dni začátku platnosti nových Obchodních podmínek.
Platební služby Pays
5. Na základě uzavřené smlouvy umožňuje Společnost pays.cz s.r.o. Obchodníkům využívat
Platební systém Pays k přijímání a zpracování plateb od Plátců - zákazníků Obchodníka.
6. Platební systém Pays technicky a administrativně sdružuje jednotlivé platební metody, které
jsou poskytovány Partnery Pays, kterými jsou typicky banky, mobilní operátoři a další
poskytovatelé platebních systémů.


Vymezení pojmů
SPOLEČNOST
Společnost pays.cz s.r.o je subjektem oprávněným poskytovat platební služby na základě
registrace u České národní banky jako Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.
Poskytovatel podléhá dohledu ČNB.
OBCHODNÍK
Klient společnosti pays.cz s.r.o., nejčastěji provozovatel internetového obchodu nebo prodejce
služeb na internetu nebo např. prostřednictvím aplikace, která se používá na počítači nebo v
mobilním zařízení. Uživatel platební služby, na jehož účet mají být připsány peněžní prostředky
v rámci platební transakce.
PLÁTCE
Fyzická nebo právnická osoba, která má zájem zaplatit za služby Obchodníka. Uživatel platební
služby z jehož účtu mají být odepsány peněžní prostředky pro provedení platební transakce.
Strana 2 pays.cz s.r.o. IČ: 03686515
PLATEBNÍ SYSTÉM PAYS
Nebo zkráceně „Platební systém“ je počítačový systém, který realizuje platební služby
zprostředkované společností pays.cz s.r.o.
PARTNEŘI PAYS
Partnery pays.cz s.r.o. jsou finanční instituce, provozovatelé platebních a autorizačních systémů a
další organizace, například karetní asociace, které zajišťují fungování platebních metod.
ÚČET OBCHODNÍKA
Databázová entita Platebního systému Pays, která eviduje výši prostředků, které byly přijaty od
Plátců v rámci platebních transakcí realizovaných pro konkrétního Obchodníka.
ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ OBCHODNÍKA
Rozhraní platebního systému Pays, prostřednictvím kterého Obchodník obsluhuje svůj účet.
Identifikace Obchodníka
7. Společnost není oprávněna poskytnout platební službu Obchodníkovi, aniž by předtím
provedla identifikaci a kontrolu Obchodníka. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 253/2008 S. ,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
8. Společnost je oprávněna požadovat identifikaci Obchodníka a informace a doklady potřebné k
provedení kontroly identity Obchodníka před vznikem obchodního vztahu i v průběhu trvání
smlouvy. Tato povinnost vyplývá z platné AML legislativy (zamezení praní špinavých peněz a
financování terorismu).
9. U tuzemských fyzických osob (podnikatelů) jsou předmětem identifikace tyto údaje: jméno a
příjmení, rodné číslo (datum narození, nebylo-li RČ přiděleno), trvalý pobyt, státní občanství,
obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo.
10. U tuzemských právnických osob jsou předmětem identifikace tyto údaje: obchodní firma nebo
název, sídlo, identifikační číslo, identifikace osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho
členem a identifikace osob oprávněných nakládat s bankovním účtem Obchodníka (v rozsahu:
jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození - nebylo-li RČ přiděleno, trvalý pobyt, státní
občanství).
11. Identifikace se provádí fyzicky nebo na dálku s použitím příslušných dokladů, jako je výpis z
obchodního či živnostenského rejstříku (ne starší 30 dnů), platný doklad totožnosti a podobně.
12. Společnost je oprávněna zmocnit jinou osobu k provádění identifikace s tím, že tato osoba při
provádění identifikace jedná jménem Společnosti.
13. Společnost je oprávněna odmítnout poskytování služeb a případně odstoupit od smlouvy v
případě, že bude Obchodník jakkoliv spojen se subjekty uvedenými v seznamu stanoveném v
nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu v platném
znění, případně bude mít sídlo v zemi, která nedostatečně nebo nebo vůbec neuplatňuje
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Podmínky poskytování platebních služeb Obchodníkům
14. Obchodník zajišťuje implementaci jednotlivých platebních nástrojů do svého systému s
využitím poskytnuté dokumentace. Obchodník je povinen implementovat služby Pays v
souladu s poskytnutou dokumentací a není oprávněn žádným způsobem modifikovat rozhraní
platebního systému a jeho systémové nástroje.
Strana 3 pays.cz s.r.o. IČ: 03686515
15. Obchodník je povinen zajistit, aby prodej zboží nebo služeb, za které se platí prostřednictvím
platebních služeb Pays, byl v souladu s právními předpisy České republiky, s právními
předpisy země Plátce a odpovídal požadavkům Společnosti.
16. Obchodník je povinen zajistit, aby komunikace směrem k zákazníkům byla transparentní, jasná
a kompletní, aby bylo zamezeno možnosti reklamací ze strany plátce z důvodu neposkytnutí
informací.
17. Obchodník bere na vědomí, že autorizace plateb prováděných jednotlivými plátci probíhá za
podmínek stanovených Partnery pays.cz s.r.o. Společnost nenese za autorizace těchto plateb
žádnou zodpovědnost a taktéž nenese žádnou zodpovědnost za případné narušení funkce
systémů jednotlivých Partnerů.
18. Přístupové údaje k tomuto administračnímu rozhraní získá Obchodník po podpisu smlouvy.
Obchodník je povinen přístupové údaje chránit před zneužitím. Společnost nenese žádnou
odpovědnost za případné zneužití těchto údajů.
19. Společnost je oprávněna stanovit (zejména na základě požadavků Partnerů pays.cz) některé
produkty nebo služby nabízené Obchodníkem jako rizikové a požadovat splnění specifických
požadavků a záruk v zájmu předcházení rizika podvodných transakcí.
20. Společnost je oprávněna nevyplatit Obchodníkovi tržbu z transakcí, které Plátce provedl, a
které následně reklamoval u Společnosti do doby, než je reklamace Plátce Obchodníkem
vyřízena.
21. Společnost se zavazuje udržovat Platební systém Pays v provozu tak, aby jeho dostupnost
dosahovala časového parametru 99,9%.
22. Společnost nezodpovídá za škody způsobené třetími stranami a vzniklé především v důsledků
situací a událostí, které nastali nezávisle na vůli Společnosti a které nemůže ovlivnit.
23. Společnost je oprávněna okamžitě ukončit poskytování služeb pokud zjistí, že obchodník svým
chování poškozuje Společnost nebo její partnery, nedodržuje uzavřené obchodní vztahy s
Plátci či jiná ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek nebo v případě, že ze
strany Obchodníka dojde k jednání, které je v rozporu s obecně uznávanými morálními a
etickými pravidly.
Poplatky za užívání Platebních služeb Pays
23. Společnost má nárok na úplatu za užívání Platebních služeb Pays. Výše poplatků je
specifikována v Příloze 1 Smlouvy o poskytování platebních služeb.
24. Úplatu za poskytování služeb si je Společnost oprávněna strhnout v okamžiku, kdy je platební
transakce dokončena.
25. Obchodník má v rámci svého Administračního rozhraní průběžně podrobný přehled o
naúčtovaných poplatcích.
26. Pokud jsou některé poplatky účtovány přímo Plátcům, je Společnost oprávněna takové
poplatky vybírat během realizované platební transakce formou navýšení celkově převáděné
částky.

Reklamační podmínky pro Obchodníky
Reklamace týkající se Platebních služeb Pays jsou přijímány 24 hodin denně emailem na adrese
podpora@pays.cz, případně na telefonním čísle +420 603486217 které je dostupné v běžné
pracovní době od 9:00 do 16:00 hod.
Strana 4 pays.cz s.r.o. IČ: 03686515
27. Při řešení reklamací je Obchodník povinen poskytnout veškerou součinnost a poskytnout
všechny nezbytné údaje.
28. Veškeré reklamace budou Společností posouzeny a zodpovězeny do 30 dnů od jejich podání.
Pokud však jejich vyřešení vyžaduje součinnost Partnera Pays, může být tato lhůta
prodloužena o dobu nezbytnou k získání informací od Partnera Pays.
29. Obchodník je povinen zajistit, aby reklamace Plátců týkající se Platebních služeb byly zasílány
výhradně Obchodníkovi. Obchodník nejprve vyloučí, že důvodem stížnosti není chyba Plátce
nebo Obchodníka a teprve poté nahlásí stížnost Společnosti výše uvedeným způsobem.
30. Veškeré spory mezi Obchodníkem a Plátcem týkající se objednávek jsou řešeny výhradně
mezi nimi. Společnost, jako poskytovatel platební služby, není účastníkem těchto jednání.

Poučení o zpracování osobních údajů Obchodníků
31. Společnost pays.cz s.r.o. zpracovává osobní údaje – jako správce – pro účely (1) plnění
zákonných povinností a provozních pravidel karetních organizací (VISA, Mastercard a dalších),
(2) plnění rozhodnutí soudů v případě sporů a dodržování povinností plynoucích z poskytování
platebních služeb a (3) odhalování podvodů, prevence kriminality (například dle Dle § 2 odst. 1
písm. b) bod 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu).
32. Při zpracovávání osobních údajů respektujeme pravidlo přiměřenosti, tzn. v každém případě
zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou pro konkrétní případ nezbytné. Mezi
zpracovávané osobní údaje Obchodníků patří:
• jméno, příjmení, titul, rodné číslo, případně datum narození
• trvalý pobyt nebo jiný pobyt a státní občanství, číslo telefonu, adresa pro doručování
elektronické pošty,
• kopie osobních dokladů prokazujících totožnost,
• u podnikající fyzické osoby: obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo
podnikání a identifikační číslo osoby, dále
• číslo bankovního účtu vč. jména majitele účtu,
• údaje o realizovaných i zrušených platebních transakcích,
• veškerou realizovanou komunikaci,
• IP adresu a časy připojení zařízení,
33. Doba zpracování osobních údajů je 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení
obchodního vztahu mezi Obchodníkem a správcem údajů (podle toho, co nastane později).
34. Používáním Platebního systému Pays vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a
jednoznačný projev vůle o tom, že jste srozuměn/a se zpracováním Vašich osobních údajů
podle těchto podmínek a že jste byl/a o zpracování Vašich osobních údajů řádně poučen/a a
informován/a.
35. Další informace ke zpracování osobních údajů a o tom, jak uplatnit veškerá práva subjektu
údajů v této oblasti získáte prostřednictvím zákaznické podpory - podpora@pays.cz.


Tyto Obchodní podmínky Pays platí od 1.1.2019

×

Splátková kalkulačka ESSOX